OBDSTAR X300 DP Plus Toyota [V32.21] Upgrade & GM [V32.04] Upgrade


OBDSTAR X300 DP Plus Toyota [V32.21] Upgrade

1.Increased IMMO system type 9 (2020)
2.Increased smart key system type 7 (2020)


GM [V32.04] Upgrade

Increased Chevrolet Trailblazer smart key system